Europees havenbeleid

Vlaamse Havencommissie over Havenverordening

17/07/2013

schepen in de haven van GentOp 23 mei 2013 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd met als titel “Ports: an engine for growth” en een ontwerpverordening “establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports”.

Over deze ontwerpverordening heeft de Vlaamse Havencommissie op 10 juli 2013 een aanbeveling geformuleerd met kritische opmerkingen en vragen om verduidelijking. Ook in de volgende fasen van dit dossier volgt de VHC dit dossier verder op.

Voor meer informatie kan je terecht bij Jean-Pierre Merckx

- 17/07/2013

Op 23 mei 2013 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd met als titel “Ports: an engine for growth” en een ontwerpverordening met als titel “Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports”. Over deze ontwerpverordening heeft de Vlaamse Havencommissie op 10 juli 2013 een aanbeveling geformuleerd. Deze aanbeveling is gebaseerd op een eerste lezing van de ontwerpverordening en bevat vooral opmerkingen en vragen. De Vlaamse Havencommissie zal dit dossier verder opvolgen en bestuderen en aanbevelingen formuleren in de verschillende volgende fasen van dit dossier. 

- 02/07/2012

De Vlaamse Havencommissie heeft op 27 juni 2012 een advies geformuleerd "Over het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het MRCC". Het decreet zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van Europese Richtlijn 2009/18/EG. Deze Richtlijn heeft tot doel de maritieme veiligheid te verhogen, verontreiniging door schepen te voorkomen en de kans op toekomstige ongevallen op zee te verminderen. 

- 02/07/2012

De Vlaamse Havencommissie heeft op 27 juni 2012 een advies geformuleerd "Over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren". In dit ontwerp van besluit wordt onder meer verdere uitvoering gegeven aan de omzetting van de Europese Richtlijn 2008/68/EG van 24 september 2008, die handelt over het vervoer van gevaarlijke goederen over land (en met name over de binnenvaart). 

- 30/06/2011

De Vlaamse Havencommissie (VHC) formuleerde een aanbeveling over het "Witboek Transport 2011: Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem". De VHC spreekt zich niet uit "voor" of "tegen" het Witboek, maar geeft op een beperkte reeks onderwerpen, die een mogelijke impact hebben op havens, haar opmerkingen. Als algemene opmerking vindt de VHC dat het een goede zaak is dat het Witboek een visiedocument is. Maar de focus ligt nu in hoofdzaak op de economische en ecologische aspecten van mobiliteit op de lange termijn. De sociaaleconomische aspecten van mobiliteit en transport zijn onderbelicht en onvoldoende. Voor de vele maatregelen die de Europese Commissie in dit Witboek voorstelt, is onvoldoende bestudeerd en/of onbekend wat de sociaaleconomische impact is. Inzichten, visie en maatregelen op korte termijn ontbreken meestal. Naast de algemene socio-economische visie voor de lange termijn zou er een sterke focus moeten zijn op een

Het Europese havenbeleid is vrij recent en maakt deel uit van het globalere vervoersbeleid in Europa. Pas sinds 2001 is er Europese regelgeving die rechtstreeks impact heeft op het beheer van de (Vlaamse) zeehavens. De Europese regelgeving staat op verschillende vlakken nog in haar kinderschoenen.

Lange jaren bestond er geen Europese regelgeving met rechtstreekse impact op het beheer en de ontwikkeling van zeehavens. De dienstverlening van havens aan scheepvaart en lading, de uitreiking van vergunningen en de organisatie van arbeid in de haven waren ‘vrij’. Toch waren er al lang belangrijke richtlijnen in voege zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn die een grote impact op de havens gehad hebben, zoals later zou blijken. De grote bewustwording over het belang van een Europees havenbeleid kwam pas bij de lancering van het ‘Port Package’ met ondermeer de voor velen controversiële Havenrichtlijn. Sindsdien is niets nog hetzelfde.

De behoefte aan informatie over de Europese vervoer- en havendossiers groeit. De Vlaamse Havencommissie volgt daarom het Europese havenbeleid nauw op.

De VHC doet dat op twee niveau’s:

  • adviezen en aanbevelingen over concrete dossiers
  • de wegwijzer Europese regelgeving, een publicatie voor een ruim publiek met beknopte uitleg over de belangrijkste haven- en vervoerdossiers.
- 05/07/2007

De Europese Commissie heeft, in functie van de ontwikkeling van een nieuw Europees havenbeleid, tussen november 2006 en mei 2007 zes workshops georganiseerd, waarop alle betrokken stakeholders (reders, havenbesturen, loodsen, werknemers, goederenbehandelaars, enz.) de mogelijkheid hebben gekregen om hun mening te geven over discussienota’s die door de Europese Commissie op voorhand werd verspreid. De Vlaamse Havencommissie heeft voor deze workshops in eerste instantie niet-publieke "non-papers" gemaakt en heeft nu een (wel publieke) aanbeveling geformuleerd over alle elementen die tijdens de zes workshops aan bod zijn gekomen.

- 18/01/2007

In juni 2006 legde Europees Commissaris voor Maritieme Zaken, de h. M. Borg, een Groenboek voor dat de belangrijkste krijtlijnen van een toekomstig geïntegreerd maritiem beleid van de Europese Unie schetst. Dit Groenboek Naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën vormt het voorwerp van een overlegperiode van één jaar, waarin de standpunten van alle lidstaten en stakeholders worden verzameld. De Vlaamse Havencommissie heeft op 17 januari 2007 een advies goedgekeurd waarin een antwoord wordt gegeven op een hele reeks vragen die in het Groenboek worden gesteld.

- 22/11/2005

De Havencommissie pleit in deze aanbeveling in eerste instantie voor de verwerping van de ontwerprichtlijn, doch zijn formuleert ook, voor het geval de richtlijn niet wordt verworpen, amendementen op de tekst van de ontwerprichtlijn (i.s.m. Prof. Eric Van Hooydonk). De Havencommissie heeft over deze amendementen reeds in september gecommuniceerd met Vlaamse Europarlementsleden en gisteren vond in extremis een informatievergadering plaats voor de Vlaamse Europarlementsleden, op initiatief van Minister Kris Peeters en in samenwerking met het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Havencommissie. Dit in functie van de stemming in de Commissie TRAN van het Europees Parlement over de amendementen op de tweede Havenrichtlijn.  

- 20/09/2005

De Vlaamse Havencommissie heeft op 20 september 2005 een advies geformuleerd over het Ontwerp van decreet tot omzetting van richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen, zoals gewijzigd bij richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen”.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren