Europees vervoersbeleid

Europees vervoersbeleid

Het Europese vervoersbeleid kwam vrij laat op gang. Nochtans hadden de lidstaten zich bij de oprichting van de Europese Gemeenschap voorgenomen om vóór 1969 gemeenschappelijke regels over het internationale vervoer en cabotage op te stellen. De uitvoering van dat voornemen bleek niet eenvoudig.

Een gemeenschappelijk vervoersbeleid bleef uit, waardoor de lidstaten zelf tot ver in de jaren tachtig eigen regels bleven bepalen op technisch, economisch en sociaal gebied. Het Europees Parlement tikte de Europese Raad hiervoor op de vingers met een klacht bij het Europees Hof van Justitie.

Toen pas werd er begonnen met een Europees vervoersbeleid.

- 05/07/2007

De Europese Commissie heeft, in functie van de ontwikkeling van een nieuw Europees havenbeleid, tussen november 2006 en mei 2007 zes workshops georganiseerd, waarop alle betrokken stakeholders (reders, havenbesturen, loodsen, werknemers, goederenbehandelaars, enz.) de mogelijkheid hebben gekregen om hun mening te geven over discussienota’s die door de Europese Commissie op voorhand werd verspreid. De Vlaamse Havencommissie heeft voor deze workshops in eerste instantie niet-publieke "non-papers" gemaakt en heeft nu een (wel publieke) aanbeveling geformuleerd over alle elementen die tijdens de zes workshops aan bod zijn gekomen.

- 18/01/2007

In juni 2006 legde Europees Commissaris voor Maritieme Zaken, de h. M. Borg, een Groenboek voor dat de belangrijkste krijtlijnen van een toekomstig geïntegreerd maritiem beleid van de Europese Unie schetst. Dit Groenboek Naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën vormt het voorwerp van een overlegperiode van één jaar, waarin de standpunten van alle lidstaten en stakeholders worden verzameld. De Vlaamse Havencommissie heeft op 17 januari 2007 een advies goedgekeurd waarin een antwoord wordt gegeven op een hele reeks vragen die in het Groenboek worden gesteld.

- 22/11/2005

De Havencommissie pleit in deze aanbeveling in eerste instantie voor de verwerping van de ontwerprichtlijn, doch zijn formuleert ook, voor het geval de richtlijn niet wordt verworpen, amendementen op de tekst van de ontwerprichtlijn (i.s.m. Prof. Eric Van Hooydonk). De Havencommissie heeft over deze amendementen reeds in september gecommuniceerd met Vlaamse Europarlementsleden en gisteren vond in extremis een informatievergadering plaats voor de Vlaamse Europarlementsleden, op initiatief van Minister Kris Peeters en in samenwerking met het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Havencommissie. Dit in functie van de stemming in de Commissie TRAN van het Europees Parlement over de amendementen op de tweede Havenrichtlijn.  

- 20/09/2005

De Vlaamse Havencommissie heeft op 20 september 2005 een advies geformuleerd over het Ontwerp van decreet tot omzetting van richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen, zoals gewijzigd bij richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen”.

- 07/06/2005

De Europese Commissie heeft op 13 oktober 2004 de ontwerprichtlijn “inzake toegang tot de markt voor havendiensten” aangenomen. Over deze ontwerprichtlijn werd door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur advies gevraagd, dat door de Vlaamse Havencommissie op 10 december 2004 werd geformuleerd. Het dossier is nu in een nieuwe fase terechtgekomen. Ter voorbereiding van de discussies in het Europees Parlement heeft rapporteur Georg Jarzembowski een werkdocument opgesteld, dat dient als discussiedocument. Verschillende mogelijke opties worden in dat werkdocument opengelaten voor latere invulling. De Vlaamse Havencommissie reageert op dit document door middel van een aanbeveling.

- 10/12/2004

De Vlaamse Havencommissie formuleerde op 10 december 2004 een advies over het door de Europese Commissie geformuleerde nieuwe voorstel van richtlijn inzake toegang tot de markt voor havendiensten. De VHC gaat in op het nut en de noodzaak van de richtlijn, duidt op het verband met de Bolkestein-richtlijn en wijst op tal van inhoudelijke onduidelijkheden en tekortkomingen.

- 10/12/2004

De Vlaamse Havencommissie formuleerde op 8 juli 2004 een eerste aanbeveling over het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie "betreffende diensten op de interne markt". De Havencommissie vroeg toen de ontwerprichtlijn tekstueel zodanig aan te passen dat duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat de havens niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. Ondertussen blijkt dat het nog steeds niet duidelijk is of de havens nu wel of niet onder de richtlijn vallen. De VHC vraagt in haar nieuwe aanbeveling met aandrang nogmaals om aandacht voor deze problematiek.

- 08/07/2004

De Vlaamse Havencommissie formuleerde op 8 juli 2004 een aanbeveling over het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende diensten op de interne markt. De Havencommissie heeft het voorstel geanalyseerd en signaleert in de aanbeveling een aantal knelpunten die voor de havensector zeer ernstige gevolgen kunnen hebben als de richtlijn ook van toepassing blijkt te zijn op de havensector. Uit verschillende mondelinge en schriftelijke toelichtingen blijkt dat de havendiensten niet onder de richtlijn vallen, maar dit valt niet op te maken uit de ontwerprichtlijn. De Havencommissie vraagt dan ook om erop toe te zien dat de ontwerprichtlijn tekstueel zodanig wordt aangepast dat duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat de havens niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

- 08/07/2004

Op 10 februari 2004 lanceerde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (COM(2004)76 def). Deze nieuwe richtlijn vormt een aanvulling op de reeds bestaande verordening betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (verordening (EG) nr. 725/2004). De voorgestelde nieuwe richtlijn breidt de beveiligingsmaatregelen van de verordening uit tot de gehele havenzone, zonder daarbij bijkomende verplichtingen op te leggen voor de zones (terminals) die reeds door de bestaande verordening worden gedekt. De Vlaamse Havencommissie formuleerde op 8 juli 2004 een aanbeveling over deze ontwerprichtlijn. De VHC De Havencommissie stelt o.m. dat ze de voorkeur geeft aan een timing die toelaat om eerst de maatregelen van de verordening "Beveiliging havenfaciliteiten", en de implicaties daarvan, te evalueren. Voorts is de Havencommissie van mening dat er beter zou gestreefd worden naar een verbetering van de beveiliging van de

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren