Vlaams havenbeleid

Jaaroverzicht Vlaamse havens 2009

22/07/2010

meerpaalHet Jaaroverzicht Vlaamse havens 2009 bevat informatie en cijfermateriaal over de vier Vlaamse havens tot en met 2009. Het bevat een beschrijvend deel met veel uitleg over de nieuwe investeringen, de nieuwe scheepvaartlijnen en de recente ontwikkelingen in de industrie. Het bevat ook cijfermateriaal over onder meer de overheidsuitgaven ten behoeve van havens, de havenarbeid, het sociaaleconomisch belang van de havens en het maritieme verkeer. 

- 19/01/2017

zicht op gestapelde containers in allerlei kleurenVoor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen werd een project opgestart in het kader van het decreet “complexe projecten”. In verschillende fasen van die procedure wordt advies gevraagd aan diverse stakeholders en adviesorganen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit kader een advies geformuleerd over de Alternatievenonderzoeksnota over dit project.

- 17/11/2016

Twee bolders langs kademuurVoor de bouw van een nieuwe sluis die een bijkomende toegang moet verschaffen tot de achterhaven van Zeebrugge, is een procedure opgestart in het kader van het decreet “complexe projecten”. In verschillende fasen van die procedure wordt advies gevraagd aan diverse stakeholders en adviesorganen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit kader een advies geformuleerd over de Alternatievenonderzoeksnota over het "Complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge".

- 22/06/2016

De Vlaamse Havencommissie heeft op 22 juni geadviseerd over het ontwerpbesluit over de oprichting van een Raadgevend Comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Het comité heeft tot doel de dienstverlening van MDK te optimaliseren. Het zal adviezen en voorstellen formuleren over strategie, optimalisatiemogelijkheden en operationalisering van beleidsmaatregelen. Het Raadgevend Comité heeft geen beslissingsbevoegdheid en kan niet in de plaats treden van het gestructureerde sociaal overleg. De VHC heeft opmerkingen gemaakt over de samenstelling en de bevoegdheden van het comité.

- 17/05/2016

Europese Verordening 651/2014 (GBER) verklaarde in 2014 een reeks staatssteunmaatregelen compatibel met de interne markt regels en stelde deze vrij van voorafgaandelijke aanmelding aan de Europese Commissie. In die GBER van 2014 kondigde de Europese Commissie aan dat havens en luchthavens, die op dat moment nog niet waren opgenomen, zouden worden opgenomen in de GBER van zodra voldoende casus ervaring zou zijn opgedaan. Dat is nu het geval: aan de GBER worden specifieke criteria toegevoegd over havens en luchthavens. De Europese Commissie heeft zeer recent een eerste draft openbaar gemaakt van een verordening tot wijziging van verordening nr. 651/2014. Er worden 2 publieke consultaties gehouden waarbij alle lidstaten en stakeholders hun opmerkingen kunnen geven. De Vlaamse Havencommissie formuleert in deze aanbeveling haar opmerkingen over deze eerste draft verordening.

- 22/12/2014

foto van havenarbeiders bij het laden van een vrachtschipDe Vlaamse Havencommissie heeft een aanbeveling geformuleerd over de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019. De Vlaamse Havencommissie stelt tot haar genoegen vast dat quasi alle onderwerpen, die de Vlaamse Havencommissie in haar Memorandum  als prioritair en beleidsrelevant had opgenomen, ook op één of andere wijze in de Beleidsnota worden behandeld. De VHC bespreekt alle havenrelevante onderwerpen die in de Beleidsnota aan bod komen en gebruikt de inhoud van haar Memorandum daarbij als achtergrond.

- 16/07/2014

nieuwe Belgische loodsbootOp 16 juli 2014 gaf de Vlaamse Havencommissie advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loodsbestelling aan de loodsdienst bij aankomst en vertrek van vaartuigen die onderworpen zijn aan de verplichting om gebruik te maken van het gewone loodsen of van het loodsen op afstand. Naast enkele kleine tekstcorrecties wijst de VHC in het advies erop dat de voorrangverlening voor schepen in nood en voor tij- of stroomgebonden vaartuigen geen afbreuk mag doen aan de garantie op universele behandeling door de loodsen.

- 17/06/2014

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft op 4 juni 2014 advies gegeven over het ontwerpbesluit “houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur”, soms kort “Aanduidingsbesluit” genoemd. Dit besluit hoort bij het Havendecreet en preciseert de omschrijving van de verschillende types haveninfrastructuur en duidt ook aan welke infrastructuur tot welk type behoort. In feite is het besluit een volledige herziening van het gelijknamige besluit van 13 juli 2001. De VHC vraagt om per havengebied nadere informatie te verstrekken over de grootte van de besparingen voor de Overheid die uit het herschreven besluit zullen voortvloeien, zodat ook de impact voor de andere partijen kan worden ingeschat. Voorts deed de VHC een reeks voorstellen om de tekst van het besluit te verduidelijken en te verbeteren.

- 03/04/2014

foto van zee met op de achtergrond kranen in een havenDe Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft in april 2014 haar Memorandum gepubliceerd met prioriteiten voor het Vlaamse regeerakkoord 2014. De verkiezingen zijn ondertussen voorbij, maar de inhoud van het Memorandum blijft een belangrijke synthese van de visie van de VHC op het havenbeleid.

 

 

 

  1. De Vlaamse Havencommissie als adviesorgaan over havenbeleid
  2. Economisch belang van Vlaamse zeehavens

Memorandum 2014 - ICT en trade facilitation

10. ICT en trade facilitation in de Vlaamse havens

10.1. Cargo Community System (CCS)

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren