Zoek in de publicaties

Publicaties

- 19/01/2017

zicht op gestapelde containers in allerlei kleurenVoor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen werd een project opgestart in het kader van het decreet “complexe projecten”. In verschillende fasen van die procedure wordt advies gevraagd aan diverse stakeholders en adviesorganen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit kader een advies geformuleerd over de Alternatievenonderzoeksnota over dit project.

- 17/11/2016

Twee bolders langs kademuurVoor de bouw van een nieuwe sluis die een bijkomende toegang moet verschaffen tot de achterhaven van Zeebrugge, is een procedure opgestart in het kader van het decreet “complexe projecten”. In verschillende fasen van die procedure wordt advies gevraagd aan diverse stakeholders en adviesorganen. De Vlaamse Havencommissie heeft in dit kader een advies geformuleerd over de Alternatievenonderzoeksnota over het "Complex project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid van de achterhaven van Zeebrugge".

- 28/09/2016

Het rapport De Vlaamse havens - Feiten, statistieken en indicatoren 2015 zet de belangrijkste gebeurtenissen en statistische gegevens in en over de Vlaamse havens op een rij.

- 22/06/2016

De Vlaamse Havencommissie heeft op 22 juni geadviseerd over het ontwerpbesluit over de oprichting van een Raadgevend Comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Het comité heeft tot doel de dienstverlening van MDK te optimaliseren. Het zal adviezen en voorstellen formuleren over strategie, optimalisatiemogelijkheden en operationalisering van beleidsmaatregelen. Het Raadgevend Comité heeft geen beslissingsbevoegdheid en kan niet in de plaats treden van het gestructureerde sociaal overleg. De VHC heeft opmerkingen gemaakt over de samenstelling en de bevoegdheden van het comité.

- 17/05/2016

Europese Verordening 651/2014 (GBER) verklaarde in 2014 een reeks staatssteunmaatregelen compatibel met de interne markt regels en stelde deze vrij van voorafgaandelijke aanmelding aan de Europese Commissie. In die GBER van 2014 kondigde de Europese Commissie aan dat havens en luchthavens, die op dat moment nog niet waren opgenomen, zouden worden opgenomen in de GBER van zodra voldoende casus ervaring zou zijn opgedaan. Dat is nu het geval: aan de GBER worden specifieke criteria toegevoegd over havens en luchthavens. De Europese Commissie heeft zeer recent een eerste draft openbaar gemaakt van een verordening tot wijziging van verordening nr. 651/2014. Er worden 2 publieke consultaties gehouden waarbij alle lidstaten en stakeholders hun opmerkingen kunnen geven. De Vlaamse Havencommissie formuleert in deze aanbeveling haar opmerkingen over deze eerste draft verordening.

- 17/05/2016

De Vlaamse Havencommissie sluit zich volledig aan bij het SERV advies over het Onteigeningsdecreet. Wel heeft de Vlaamse Havencommissie een aantal specifieke havengerelateerde vragen en opmerkingen geformuleerd (o.m. over de bevoegdheid tot onteigenen, gevallen waarin tot onteigening kan worden overgegaan, de procedurele afstemming van een in de tijd gelijklopende ruimtelijke planningsprocedure en onteigeningsprocedure, op te nemen verwijzing in het havendecreet en de wet Chabert, e.d.).

- 22/09/2015

Het rapport De Vlaamse havens - Feiten, statistieken en indicatoren 2014 zet de belangrijkste gebeurtenissen en statistische gegevens in en over de Vlaamse havens op een rij.

- 22/12/2014

foto van havenarbeiders bij het laden van een vrachtschipDe Vlaamse Havencommissie heeft een aanbeveling geformuleerd over de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2014-2019. De Vlaamse Havencommissie stelt tot haar genoegen vast dat quasi alle onderwerpen, die de Vlaamse Havencommissie in haar Memorandum  als prioritair en beleidsrelevant had opgenomen, ook op één of andere wijze in de Beleidsnota worden behandeld. De VHC bespreekt alle havenrelevante onderwerpen die in de Beleidsnota aan bod komen en gebruikt de inhoud van haar Memorandum daarbij als achtergrond.

- 31/07/2014

Het rapport De Vlaamse havens - Feiten, statistieken en indicatoren 2013 zet de belangrijkste gebeurtenissen en statistische gegevens in en over de Vlaamse havens op een rij.

- 16/07/2014

nieuwe Belgische loodsbootOp 16 juli 2014 gaf de Vlaamse Havencommissie advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loodsbestelling aan de loodsdienst bij aankomst en vertrek van vaartuigen die onderworpen zijn aan de verplichting om gebruik te maken van het gewone loodsen of van het loodsen op afstand. Naast enkele kleine tekstcorrecties wijst de VHC in het advies erop dat de voorrangverlening voor schepen in nood en voor tij- of stroomgebonden vaartuigen geen afbreuk mag doen aan de garantie op universele behandeling door de loodsen.

- 17/06/2014

De Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft op 4 juni 2014 advies gegeven over het ontwerpbesluit “houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur”, soms kort “Aanduidingsbesluit” genoemd. Dit besluit hoort bij het Havendecreet en preciseert de omschrijving van de verschillende types haveninfrastructuur en duidt ook aan welke infrastructuur tot welk type behoort. In feite is het besluit een volledige herziening van het gelijknamige besluit van 13 juli 2001. De VHC vraagt om per havengebied nadere informatie te verstrekken over de grootte van de besparingen voor de Overheid die uit het herschreven besluit zullen voortvloeien, zodat ook de impact voor de andere partijen kan worden ingeschat. Voorts deed de VHC een reeks voorstellen om de tekst van het besluit te verduidelijken en te verbeteren.

- 03/04/2014

foto van zee met op de achtergrond kranen in een havenDe Vlaamse Havencommissie (VHC) heeft in april 2014 haar Memorandum gepubliceerd met prioriteiten voor het Vlaamse regeerakkoord 2014. De verkiezingen zijn ondertussen voorbij, maar de inhoud van het Memorandum blijft een belangrijke synthese van de visie van de VHC op het havenbeleid.

 

 

 

  1. De Vlaamse Havencommissie als adviesorgaan over havenbeleid
  2. Economisch belang van Vlaamse zeehavens
- 24/02/2014

In februari 2014 ontving de Vlaamse Havencommissie, via de SERV, een adviesvraag over het ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren in het kader van de omzetting van richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012. Dit betreft een tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. De vergadering besliste dat de VHC geen opmerkingen had op dit ontwerp van Koninklijk Besluit.

- 08/11/2013

Het rapport De Vlaamse havens - Feiten, statistieken en indicatoren 2012 zet de belangrijkste gebeurtenissen en statistische gegevens in en over de Vlaamse havens op een rij.

- 17/07/2013

Op 23 mei 2013 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd met als titel “Ports: an engine for growth” en een ontwerpverordening met als titel “Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework on market access to port services and financial transparency of ports”. Over deze ontwerpverordening heeft de Vlaamse Havencommissie op 10 juli 2013 een aanbeveling geformuleerd. Deze aanbeveling is gebaseerd op een eerste lezing van de ontwerpverordening en bevat vooral opmerkingen en vragen. De Vlaamse Havencommissie zal dit dossier verder opvolgen en bestuderen en aanbevelingen formuleren in de verschillende volgende fasen van dit dossier. 

- 29/06/2013

In dit advies formuleert de Vlaamse Havencommissie opmerkingen over “Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 3 en 13, 2°, van het besluit van 14 september 2007 betreffende de opleiding, de kwalificatie en de aansprakelijkheid van de personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied en het personeel van het MRCC”. In essentie gaat het besluit over de samenvoeging van de functie van VBS-loods en ACC-loods tot één functie onder de naam “VBS-Nautisch diensthoofd”. In het VHC-advies wordt een aantal belangrijke vragen gesteld, die onder meer gaan over de praktische haalbaarheid van de geplande reorganisatie, het voldoende respecteren van de rol van het havenbestuur in de nautische keten en het noodzakelijke overleg tussen de betrokken actoren en de havenbesturen.

- 09/04/2013

De Vlaamse Havencommissie heeft op 9 april 2013 een advies goedgekeurd over het voorontwerp van decreet "Omvorming Havenbedrijf Gent tot een NV van publiek recht". De Vlaamse Havencommissie ondersteunt het voorontwerp van decreet "Omvorming Havenbedrijf Gent tot een NV van publiek recht" en waardeert dat deze omvorming zal gebeuren met behoud van de verplichtingen die door het Havendecreet worden opgelegd. De Vlaamse Havencommissie dringt erop aan dat de gelijke behandeling van de 4 Vlaamse havens, als belangrijk uitgangspunt van het Havendecreet, door de omvorming wordt gerespecteerd. 

- 15/03/2013

De Vlaamse Havencommissie heeft op 27 februari 2013 geadviseerd over het investeringsproject "Verdieping van de kaaimuren aan het Vijfde Havendok en het Industriedok in de haven van Antwerpen". De noordelijke kaaimuur van het Industriedok en de aansluitende kaaimuur van het Vijfde Havendok worden verdiept, zodat de huidige concessionaris, Vopak, zijn tankterminal kan uitbreiden en zodat grotere schepen kunnen aanmeren. Op deze locatie worden vloeibare chemie- en olieproducten over- en opgeslagen. Op basis van de projectkenmerken, de gegevens die aan de VHC werden verstrekt en op basis van de MKBA is de Vlaamse Havencommissie van mening dat de verdieping van de kaaimuren aan het Vijfde Havendok en het Industriedok in de haven van Antwerpen een sociaal-economisch rendabele investering is. 

- 18/12/2012

Op 4 mei 2012 werd het Groenboek "Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?" door de Vlaamse Regering als discussiedocument goedgekeurd. Het Groenboek zal verder uitgewerkt worden in een Witboek en in een latere fase in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De Vlaamse Havencommissie (VHC) formuleerde op 11 december 2012 een aanbeveling over dit Groenboek. De VHC stelt een aantal vragen over de procedure die verder zal gevolgd worden om tot een finaal beleidsplan te komen en vraagt om in dit besluitvormingsproces verder betrokken te worden. Voorts somt de VHC nog een aantal aspecten op die in het toekomstige beleidsplan zeker de nodige aandacht moeten krijgen. 

- 05/11/2012

De Vlaamse Havencommissie (VHC) en de Nationale Havenraad (NHR, ondertussen ministerie infrastructuur en Milieu) publiceren voor de twee keer een "Wegwijzer in Europese haven-en vervoerdossiers". Je krijgt een korte beschrijving van de Europese dossiers die mogelijk een impact hebben op havens en vervoer. De belangrijkste documenten kan je downloaden.

Deze Engelse versie kwam in samenwerking met VHC, de NHR en de ESPO (European Sea Ports Organisation)

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse Luchthavencommissie