VHC jargon Hieronder vind je een overzicht van alle jargontermen. Selecteer een categorie.

 • Basisinfrastructuur (definitie volgens het Havendecreet)

  Zeesluizen, havendammen, staketsels, taluds en kaaimuren langs de maritieme toegangswegen niet bestemd voor de overslag van goederen of het vervoer van personen, leidingstroken van gewestelijk belang, zaten van spoorwegen van gewestelijk belang, groenschermen, bufferzones aan de rand van het havengebied, telkens met hun aanhorigheden en de ontsluitingswegen van en naar het havengebied, met uitzondering van de haveninterne basisinfrastructuur. 

 • Havendecreet

  Verkorte benaming voor het "Decreet houdende het beleid en beheer van de zeehavens". Elders op deze website wordt in detail ingegaan op het Havendecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. 

 • Haveninterne basisinfrastructuur (definitie volgens het Havendecreet)

  De dokken, zijnde, wateroppervlakten, taluds en aanleg baggerwerken, inbegrepen het ophogen van terreinen. 

 • Kanaaldokken (definitie volgens het Havendecreet)

  Dokken en geulen die toegang en doorvaart verlenen in of tot het havengebied. 

 • Maritieme toegangswegen (definitie volgens het Havendecreet)

  De vaarpassen in de Noordzee, de Westerschelde, de Beneden-Zeeschelde, andere voor de zeescheepvaart afgebakende rivieren en geulen; de vaarwegen in de aan getij onderworpen gedeelten van de havens met inbegrip van de toegangsgeulen naar de zeesluizen telkens met hun aanhorigheden; de kanaaldokken en zwaaikommen; de kanalen. 

 • Suprastructuren (definitie volgens het Havendecreet)

  Loodsen, opslagplaatsen en hefwerktuigen van alle aard, en alle havenstructuren die niet vallen onder maritieme toegangswegen, basis- en uitrustingsinfrastructuur en haveninterne basisinfrastructuur. 

 • Uitrustingsinfrastructuur (definitie volgens het Havendecreet)

  Aanmeerinfrastructuur voor zee- en binnenschepen met het oog op de overslag van goederen of het vervoer van personen, zoals kaaimuren, steigers, landingsbruggen, roll-on/roll-off-hellingen, evenals de lichte infrastructuur, zoals kaaiverhardingen, spoorwegen van lokaal belang, leidingstroken van lokaal belang, interne ontsluitingswegen binnen het havengebied, telkens met hun aanhorigheden. 

Ook gevonden inservMORASAR WGGVlaamse Luchthavencommissie