Wetgeving

Oprichting en werking VHC

15 november 1989
Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting en samenstelling van een Vlaamse Havencommissie (Belgisch Staatsblad: 17.02.1990)

12 januari 2001
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de Vlaamse Havencommissie (Belgisch Staatsblad : 15.03.2001) 

Havendecreet (1999)

2 maart 1999
Havendecreet: decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (Belgisch Staatsblad : 08.04.1999)?

SERV-decreet

Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe SERV-decreet van kracht ingevolge het besluit van 23 januari 2009. Dit decreet bevat onder meer de regelgeving inzake de Vlaamse Havencommissie. Een officieuze gecoördineerde tekst van het SERV-decreet van 7 mei 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2008 is hieronder opgenomen voor zover het betrekking heeft op de Vlaamse Havencommissie.

ONDERAFDELING 2 VLAAMSE HAVENCOMMISSIE

ART. 17.
§ 1. Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij de voorbereiding van het havenbeleid, hierna te noemen de Vlaamse Havencommissie.

§ 2. De Vlaamse Havencommissie is onderworpen aan het bepaalde in artikel 24 en artikel 30, § 3, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.