Wegwijzer Europese regelgeving

De Vlaamse Havencommissie (VHC) en de Nationale Havenraad (NHR, ondertussen ministerie Infrastructuur en Milieu) publiceren nu voor de tweede keer een "Wegwijzer in Europese haven- en vervoerdossiers". De Europese dossiers, die mogelijk een impact hebben op havens en vervoer, worden kort beschreven en de belangrijkste documenten kunnen gedownload worden. 

Lees meer

    Vervoersbeleid in relatie tot zeehavens
GRB
  Groenboek havens en maritieme infrastructuur
HRL
  Havenrichtlijn 1 & 2
DIM
  Richtlijn Diensten op de Interne Markt
GMB
  Groenboek Geïntegreerd Maritiem Beleid
EHB
  Mededeling EC Europees Havenbeleid
LPK
  Logistiek Pakket
WTR
  Witboek - Stappenplan interne Europese vervoersruimte
     
     
    Hinterlandverbindingen
TVB
  Technische Voorschriften voor Binnenschepen
SPO
  Spoorwegen
SSS
  Shortsea Shipping
TEN   Trans-Europese Netwerken
VIG   Eurovignet voor zware vrachtwagens
IMV   Intermodaal Vervoer
IML   Intermodale Laadeenheden
MOS   Motorways of the Sea
RIS   River Information Services op de binnenwateren
BVT   Binnenvaart/NAIADES
VGS
  Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen
LZV
  Ecocombi - Lange en zware vrachtwagens
     
     
    Ondersteuning projecten en studies
KPS    Kaderprogramma's
MAP    Marco Polo
     
    Veiligheid op zee en in zeehavens
HSC   Havenstaatcontrole 
BUL   Veilig laden en lossen van bulkschepen 
ONZ   Opleidingsniveau zeevarenden 
ERI   Maritieme Veiligheid: Erika I, II en III 
TAN   Dubbelwandige tankers 
MON   Monitoringrichtlijn
BTE   Beveiliging van terminals 
BHA   Beveiliging van havens 
BTK   Beveiliging van transporketen
SLS
  Groenboek beter slopen van schepen
     
     
    Milieu en havens
VOH   Vogel- en Habitatrichtlijn - Natura 2000
ZWA   Zwavelhoudende scheepsbrandstoffen
VDS   Verontreiniging vanaf schepen 
BKG   Uitstoot van broeikasgas 
HOV   Havenontvangstvoorzieningen
KRW   Kaderrichtlijn Water
NEC   Nationale emissie plafonds 
OGL   Omgevingslawaai 
KRB   Kaderrichtlijn Bodembescherming 
VOA   Verordening Overbrenging Afvalstoffen 
KRA   Kaderrichtlijn Afvalstoffen 
KRM   Kaderrichtlijn Mariene Strategie 
DPS   KRW Dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen 
AAQ   Richtlijn Luchtkwaliteit/Ambient Air Quality 
MRO   Maritieme Ruimtelijke Ordening 
     

Zie ook Europees Jargon