Aanbeveling omzetting Richtlijn 2009/18/EG onderzoek zeescheepvaartongevallen

Op eigen initiatief
Aanbeveling over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen

De Richtlijn heeft tot doel om de maritieme veiligheid te verhogen en verontreiniging door schepen te voorkomen. Hiervoor dient er in iedere Lidstaat een onderzoeksinstan-tie te worden opgericht voor veiligheidsonderzoek in geval van ongevallen en inciden-ten op zee en voor rapportering ten aanzien van dit veiligheidsonderzoek. Dit om de kans op ongevallen in de toekomst te verminderen.

De Vlaamse Havencommissie stelt vast dat het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG bepalingen bevatten die ernstige gevolgen hebben, zowel qua werklast als financieel, voor de Vlaamse Overheid, de Vlaamse havenbesturen en/of de Belgische havengebruikers. De Vlaamse Havencommissie wijst op de gevolgen van dergelijke aanpak en doet voorstellen om de omzetting van de genoemde richtlijn bij te sturen. 

Contactpersoon: Jean-Pierre Merckx